Avtalen løper til 2022, med mulig forlengelse. Oppdraget går ut på å kartlegge naturtyper etter NiN 2* i verneområder. I dette prosjektet skal det kartlegges heldekkende, dvs. at alt areal innenfor et verneområde skal tilskrives en naturtype. Slike kart gir myndighetene detaljert informasjon om hva slags typer natur vi verner, samt noen utvalgte tilstandsvariabler som sier noe om tilstanden til naturen som blir kartlagt.

 

Siden dette er en rammeavtale vil oppdrag for kartlegging av verneområdene lyses ut i minikonkurranser mellom firmaene som har rammeavtale med Miljødirektoratet.

For mange av kartleggerne i DNV vil dette være en ny vri på kjente oppgaver og vi ser frem til å bidra også på denne måten til det nasjonale kunnskapsløftet for naturen.

 

*NiN står for Natur i Norge og er et system for å beskrive all norsk natur. Natur er så mangt. Det er gener, arter, berggrunn, økosystemer, landskap og mye mer. Naturen varierer i tid og rom og på ulike skalaer. Det sier seg selv at et system for å beskrive alt dette blir stort og omfattende. NiN er derfor som en enorm verktøykasse med mange forskjellige verktøy tilrettelagt for ulike brukere. Ett av disse «verktøyene» er typesystemet. Ulike typer natur med liknende artssammensetning og økologiske egenskaper er gruppert i naturtyper. Mange av disse kjenner vi igjen som «klassiske» økosystemer, som f.eks. skog på fastmark (T4 Fastmarksskogsmark), jordvannsmyr (V1 Åpen jordvannsmyr) og åker (T44 Åker). Disse naturtypene er igjen delt inn i mindre enheter kalt grunntyper som gir et dypere detaljnivå. Dette systemet er tilrettelagt for kartlegging og kan følgelig brukes for å lage kart over naturen.