Turen gikk til Cumbia i Nord-Vest England hvor vi så restaurering av nedlagte torvuttak, restaurering av omdisponerte jordbruksområder, restaurering av teppemyr i Høylandet og resultater av myrrestaurering etter 20 år.

England er langt foran Norge når det kommer til restaurering av natur. Imidlertid har de gjennom årene ødelagt langt mer natur enn vi har her hjemme og dermed er jobbene vesentlig større der. Myrrestaurering er krevende og det gjelder å gjenskape den naturlige vannhusholdningen i myra med tilhørende naturkvaliteter.

 

Studieturen:


Dag 1: Første dagen ankom vi Lake Distric National Park, lokalene til Natural England i Kendal i Cumbria. Her startet vi med presentasjoner fra SNO om metoder og restaureringsprosjekter som er gjennomført i Norge. Etterpå fikk vi en innføring i forskjellige restauringsteknikker og prosjekter som er gjennomført i England av de to entreprenørene OpenSpace og Blanker & Bland som utfører restaurering for Natural England og BogLIFE prosjektet.

 

Etter lunsj reiste vi ut i felt for å se på myrrestaurering i praksis. Vi reiste til Bolton Fell Moss, et nedlagt torvuttak på 4000 daa som tidligere var svært intensivt drevet som kommersielt torvuttak. Det er tatt ut over 15 m med torv og mesteparten av området var helt bart og uten vegetasjon før de startet restaureringsarbeidet. Natural England holder på med et storskala prosjekt for å restaurere området tilbake til myr. De prøver ut flere restaureringsteknikker, blant annet tetting av grøfter, celle konstruksjon for å holde på vannet, og transplantasjon av torvmose og myrvegetasjon hentet fra intakte myrer.

 

Dag 2: Neste dag reiste vi til Bowness Common i Cumbria. Longcroft Gård er en intensivt drevet gård som er omkranset av myr, både intakt og kraftig drenert. Natural England kjøpt gården og eiendommen og holder nå på med å restaurere store deler av tidligere dyrket mark om til våtmark. Siden området er påvirket av intensivt jordbruk med mye gjødsling vil det kreve fangdammer og kontroll av avrenning fra jordene i lang tid før det restaurerte våtmarksområdet kan slås sammen med resten av den omkransede intakte og restaurerte myra. Her fikk vi demonstrert 4 teknikker «deep trench bunding» (dyp grøftetetting), «shallow bunds» (grunn grøftetetting), «small bunds» (mindre demninger) og «peat re-profiling» (transplantering av torvmoser). I tillegg gikk vi gjennom torvkantproblematikk med sprekker og vanntap, samt vegetasjonsproblematikk.

 

Etterpå reiste vi til Campfield Marsh naturreservat og RSPB (Royal Society for the Protection og Birds). RSPB er den største naturvernorganisasjonen i England. Her fikk vi lunsj og hørte på foredrag om arbeidet deres med myrrestaurering og naturkvalitetene knyttet til våtmarkssområder.

 

Senere på dagen reiste vi til Glasson Moss naturreservat, som er en del av Bowness Common. Dette er en myr som ble restaurert for over 20 år siden. Tidligere har de tatt ut store deler torv på denne myra, og før de startet å restaurere den var det 30-50 cm høy lyngvegetasjon og opp til 2 m høye trær over hele området. Restaureringsarbeidet som ble gjennomført her var tetting av grøfter, celle konstruksjon for å holde på vannet, hogst og brenning av vegetasjon. Det var intakte myrer i nærheten slik at naturlig revegetering av myrvegetasjon skjedde relativt fort. På kanten av myra lot de trærne stå, men de tettet grøftene slik at vannspeilet hevet seg. Etter hvert døde disse trærne, og det ble skapt en gradvis overgang fra åpen myr til myrsumpskog med mye dødved. Det er knyttet et svært høyt artsmangfold til et slikt habitat, spesielt insekter, fugler og vedboende sopp. Det er satt opp et fugletårn/utkikkstårn i nærheten og vi fikk se et yrende fugleliv.

 

Det var svært inspirerende å se det flotte resultatet av restaureringsarbeid. De har greidd å gjenskape myrområdet med de kvalitetene en myr skal ha. Selve myra hadde reist seg med 1 til 1,5 meter. I ettertid har de også tilrettelagt for ferdsel med sklisikker gangsti over myra, utkikkstårn og parkeringsplasser som er med på å skape forståelse og engasjement på myrrestaurering. Gangstier gjennom naturreservat er en flott måte å inkludere allmennheten, samtidig som det begrenser ferdselen på myra til kun gangveien, slik at en unngår unødvendig slitasje på de viktige naturverdiene.

 

Dag 3: Siste dagen reiste vi til Abbystead Estate, Lancashire, et høytliggende jaktterreng for kongelige. Her har den naturlige myrvegetasjonen (kuppelmyr/teppemyr) blitt ødelagt av intensiv brenning for å forbedre beite, overbeiting av sau, sur nedbør og vær og vind i over 200 år slitt ned terrenget 2 m. Regn og vind får fortsatt kraftig tak i kantene som fører til stadig erosjon. Her holder Natural England på med et storskala restaureringsprosjekt, og det er over 50 maskiner inne på fjellet i løpet av sesongen. Restaureringsarbeidet går ut på å flate ut kantene og former lave kuppelformede myrer som ikke blir tatt av vinden. Etter at de har skapt riktig form sprer de ut torvmoser og myrvegetasjon med spesialmaskiner, for å øke hastigheten på revegeteringen. Arbeidene var tidkrevende og ressursintensive, men nødvendig for å sikre bedre drikkevannskvalitet, karbonlagring og ivareta en truet naturtype.

 

Det har vært noen flotte dager. Vi har lært masse nytt, og vi har blitt svært inspirert av prosjektene og resultatene fra England. Dette kommer vi til å ta med oss videre i restaureringsarbeid som vi utfører i Norge. Takk for en flott gruppe å reise på studietur med (Fylkesmannen i Innlandet, Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS, Hvitsand Entreprenør, Park og Anlegg, Ragn-Sells Miljøsanering og Ragnar R. Halvorsen).

 

Takk til Statens naturoppsyn og Fylkesmannen Oslo og Viken for en kjempe flott og lærerik studietur!

 

Bilder fra turen:

 

1.jpg

Dag 1: Her er gjengen samlet i felt for å høre om det pågående storskala restaureringsprosjektet som foregår på Bolton Fell Moss. Tidligere kommersielt torvuttak, hvor de har tatt ut over 15 m med torv. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

2.jpg

Dag 1: På Bolton Fell Moss har de brukt flere teknikker. På bildet ser dere cellekonstruksjon for å holde på vannet. De har holdt på med restaureringsprosjektet på Bolton Fell Moss i 2 år og området er fortsatt relativt bart. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

3.jpg

Dag 1: På Bolton Fell Moss har de brukt flere teknikker. På bildet ser dere transplantert torvmoser og myrvegetasjon (lys brunt i midten av bilde) som er spredt utover for å øke hastigheten på revegetering på ferdig restaurert området. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

4.jpg

Dag 2 formiddag: Longcroft er en intensivt drevet gård som er omkranset av myr, både intakt og kraftig drenert. Natural England kjøpt gården og eiendommen og holder nå på med å restaurere store deler av tidligere dyrket mark om til våtmark. Bilde er hentet fra google maps.

 

5.jpg

Dag 2 formiddag: Dette området ved Bowness Common i Rogersceugh har tidligere vært dyrket mark. Natural England har kjøpt gården og eiendommen og holder nå på med å restaurere store deler av tidligere dyrket mark om til våtmark. Siden området er påvirket av intensivt jordbruk med mye gjødsling vil det kreve fangdammer og kontroll av avrenning fra jordene (som vist i bilde) i lang tid før det restaurerte våtmarksområdet kan slås sammen med resten av den omkransede intakte og restaurerte myra (som sees i bakgrunnen). Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

6.jpg

Dag 2 formiddag: Her fikk vi demonstrert hvordan de restaurere tidligere dyrket mark om til våtmark Bowness Common i Rogersceugh. Her fikk vi demonstrert 4 teknikker «deep trench bunding» (dyp grøftetetting), «shallow bunds» (grunn grøftetetting), «small bunds» (mindre demninger) og «peat re-profiling» (transplantering av torvmoser). Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

7.jpg

Dag 2 formiddag: Ved teknikkene deep trench bunding» (dyp grøftetetting) og «shallow bunds» (grunn grøftetetting) er det viktig å bruke mørk torv som legges tilbake i grøften og komprimeres for å redusere at vann trenger gjennom. Slik langsgående grøftetetting blir laget med jevne mellomrom for å holde på vannet opp mot og inn på myra som sees til venstre i bilde. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

 8.jpg

Dag 2: Her besøkte vi RSPB Campfield Marsh. RSPB er den største naturvernorganisasjonen i England. Her fikk vi lunsj og hørte på foredrag om arbeidet deres med myrrestaurering og naturkvalitetene knyttet til våtmarkssområder. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

9.jpg

Dag 2: Foredrag på RSPB Campfield Marsh om naturkvalitetene på restaurerte våtmarksområder. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

10.jpg

Dag 2: Fortsettelse foredrag. Ferdig restaurert myr. Her har de brukt konstruksjon av celler for å holde på vannet i myra og «deep trench bunding» (dyp grøftetetting) for å hindre vanntap ut av myra. Vannspeilet øker svært fort ved denne teknikken og legger forholdene til rette for videre naturlig utvikling av myr. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

11.jpg

Dag 2 ettermiddag: Glasson Moss, denne myra ble restaurert for over 20 år siden og det var veldig spennende å se hvordan det var her så mange år etter restaureringsarbeidet var ferdig. Bilde er hentet fra google maps.

 

12.jpg

Dag 2 ettermiddag: Glasson Moss naturreservat som ble restaurert for over 20 år siden. Det var veldig inspirerende å se hvordan det har blitt 20 år etter at restaureringsarbeidet var ferdig. Det ble tettet grøfter, laget cellekonstruksjon for å holde på vannet og det var naturlig revegetering av myrvegetasjon og torvmoser. Myra kom «raskt» tilbake så fort forholdene ble lagt til rette med at grøftene ble tettet og vannhusholdningen i myra økte. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

13.jpg

Dag 2 ettermiddag: Bildet er tatt fra fugletårnet/utkikkstårnet i kanten av Glasson Moss naturreservat. Her ser en den restaurerte åpne myra til venstre i bilde med gradvis overgang til myrsumpskog med mye dødved inn mot kanten, et habitat med svært høyt artsmangfold. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

14.jpg

Dag 2 ettermiddag: Sklisikkert treverk gjennom myrsumpskogen med yrende fugleliv og ut mot den åpne myra på Glasson Moss naturreservat. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

 15.jpg

Dag 3: Her ser vi restene av det som er igjen etter intensiv brenning for å forbedre beite, overbeiting av sau, sur nedbør, vær og vind som har slitt vekk 2 m med høylandsmyr i Abbystead Estate, Lancashire. Regn og vind får fortsatt kraftig tak i kantene som fører til stadig erosjon. Her fikk også oppleve typisk engelsk vær. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

16.jpg

Dag 3: Her har gravemaskinen formet landskapet, og det er gjort klart til spredning av torvmoser og myrvegetasjon. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

17.jpg

Dag 3. Etter kuppelforming av landskapet ble det spredd torvmoser og myrvegetasjon med spesialmaskin for å øke hastigheten på revegeteringen av myrvegetasjon. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

18.jpg

Dag 3. Etter kuppelforming av landskapet ble det spredd ut torvmoser og myrvegetasjon med spesialmaskin for å øke hastigheten på revegeteringen av myrvegetasjon. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

19.jpg

Dag 3. Ferdig restaurert område. Kuppelformet landskap med naturlig torvmoser og myrvegetasjon som er spredd på toppen. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

20.jpg

Dag 3: Det ble brukt forskjellige spredningsmaskiner. Her en gravemaskin med brede belter med spredningsmekanisme i skuffa. Torvmoser og myrvegetasjon ble fraktet inn av spesialdumpere i store hvite strisekkene som sees på bilde. Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.

 

21.jpg

Dag 3: Vi vandret inn i høytliggende kongelig jaktterreng i ekte Engelsk vær. Her er en av jaktbunkersene, nr. 7. Det var masse spor og avføring etter fugl og småvilt i terrenget. Takk for en flott tur! Foto: Anne-Sofie B. Strømme, 2019.