Fra og med 2017 har skjøtselsgruppa jobbet for å få lokaliteter med gammel høstingsskog og/eller forekomster av styvingstrær i hevd igjen. Styvingstrær er trær som tradisjonelt har blitt høstet for løv for å supplere fôret til husdyr. Noen trær har blitt kuttet helt ned og høstet for løv og smågreiner, blant annet selje, og dette kalles stubbelauving. Andre trær, som blant annet hengebjørk og ask, har blitt høstet ved å kutte stammen i omtrent brysthøyde og høste løv og greiner som dannes her. Slike styvingstrær av hovedsakelig hengebjørk kan man finne spredt i lavlandet i Innlandet som gamle rester av det ekstensivt drevne gamle kulturlandskapet. Her benyttet man alt av arealer, hadde rullerende bruk av teigene og høstet det meste av fôrressurser, men uten gjødsling (motsatt av intensivt drevet jordbruk). 

 

Styvingstrær kunne danne hele høstingsskoger, dette var gjerne trær som sto på skrinne eller vanskelig tilgjengelige steder. Slike høstingsskoger finnes det lite igjen av nede i lavlandet, men i fjellnære strøk er det enda noen lokaliteter med mange trær. Disse står gjerne i rasmark eller blokkmark, som ikke kunne benyttes til annet enn høsting av løv og smågreiner. Enkelttrær eller små klynger av styvingstrær opptrer stadig i lavlandet mellom intensivt moderne drevet jordbrukslandskap eller i tilknytning til tunet på eldre bruk og gårder. Uansett hvor styvingstrærne befinner seg, er de et svært viktig naturelement å ta vare på, da de kan romme både insekter, sopp og lavarter som nesten utelukkende er knyttet til gamle styvingstrær. Som kulturelement er de iøynefallende som estetiske og stemningsfulle menneskeskapte relikvier fra en annen tid.

 

Skjøtselsplanene som er utformet i skjøtselsgruppa hos Fylkesmannen gir råd og retningslinjer i forhold til skjøtsel på den respektive lokaliteten. For styvingstrær i Innlandet er det beste rådet å foreta ”restaurering” i form av å rekruttere nye trær til styving. Dette fordi alderen og tilstanden på de fleste gjenstående styvingstrærne er for høy og for dårlig til å anbefale en klassisk restaureringsmetode som å kutte av greiene. Hengebjørk som står igjen får ofte en karakteristisk form med to-fire opprette kraftige greiner, og kalles ofte kandelaberbjørk. Kutter man av disse kandelabrene blir treet ofte angrepet av sykdommer og dør. Ved å starte styving på unge trær er man i stedet sikret ”arvtagere” når de gamle styvingstrærne utgår. 

 

Ønsker du mer info eller har styvingstrær på din eiendom, ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 15.jpg

Høstingsskog på Nyrnes i Lom, Oppland.