Områdene som skal kartlegges er valgt ut fordi det er forventet å finne særlig verdifull natur og/eller på grunn av utbyggingspress. Arbeidet vil foregå i felt og data som innhentes vil blant annet bli brukt i arealforvaltningen hos kommunen og Fylkesmannen. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder.


Områdene vi skal kartlegge på Hadeland og i Buskerud er særlig kalkrike, her forventer vi å finne mye flott natur og mange spennende arter. Innenfor kartleggingsområdet i Buskerud er det fra tidligere blant annet gjort registreringer av den sjeldne orkideen rød skogfrue (Cephalanthera rubra) som er listet som sterkt truet (EN) på den norske rødlista for arter.


I motsetning til tidligere år, da kartleggingen har vært heldekkende, skal det i år bare kartlegges naturtyper som er sjeldne eller verdifulle. Dette gjør at vi får mulighet til å bruke mer tid og ressurser på de viktigste områdene.

 

Det er 76 naturtyper som skal prioriteres for kartlegging i 2018, basert på Norsk rødliste for naturtyper og anbefalinger fra en bredt sammensatt ekspertgruppe. De naturtypene som skal kartlegges, er alle viktige for naturmangfoldet i Norge. Les mer om årets kartlegging på Miljødirektoratet sine nettsider.

 

Våtmarkssenteret er en av de største aktørene innen naturtypekartlegging i Norge, og skal i år kartlegge 375 kvadratkilometer noe som tilsvarer Mjøsa i størrelse. 

Les mer om NiN metodikken på Artsdatabanken sine nettsider

 

 

NiN er kort sagt et system som kan brukes til å registrere alt man ser ute, fra klassiske naturkvaliteter som slåtteng og kalkskog eller rødlista arter. Slik får man en heldekkende kartlegging som forteller relativt detaljert hva man kan finne når man beveger seg utendørs. Selve verdien på objektene er det opp til bestiller å bestemme ut i fra hva man er interessert i å finne, slik som truede eller fremmede arter og/eller naturtyper.

Kartleggingen foregår på nettbrett, hvor man fortløpende tegner inn områdene man besøker i felt. Det har blitt mange flotte utedager på oss i DNV.

Utføring av oppdraget vil innebære ferdsel på utmark i henhold til ferdselsretten nedfelt i friluftsloven, og i enkelte tilfeller kan det også være nødvendig å gå på innmark for å nå arealer på åkerholmer, kantsoner o.l. Dette for at vi sakl få en fullstendig og god kartlegging fra området.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål eller ønske om mer informasjon.