Områdene som skal kartlegges er valgt ut fordi det er forventet å finne særlig verdifull natur og/eller på grunn av utbyggingspress. Arbeidet vil foregå i felt og data som innhentes vil blant annet bli brukt i arealforvaltningen hos kommunen og Fylkesmannen. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder.


Områdene vi skal kartlegge på Hadeland og i Buskerud er særlig kalkrike, her forventer vi å finne mye flott natur og mange spennende arter. Innenfor kartleggingsområdet i Buskerud er det fra tidligere blant annet gjort registreringer av den sjeldne orkideen rød skogfrue (Cephalanthera rubra) som er listet som sterkt truet (EN) på den norske rødlista for arter.


I motsetning til tidligere år, da kartleggingen har vært heldekkende, skal det i år bare kartlegges naturtyper som er sjeldne eller verdifulle. Dette gjør at vi får mulighet til å bruke mer tid og ressurser på de viktigste områdene.

 

Det er 76 naturtyper som skal prioriteres for kartlegging i 2018, basert på Norsk rødliste for naturtyper og anbefalinger fra en bredt sammensatt ekspertgruppe. De naturtypene som skal kartlegges, er alle viktige for naturmangfoldet i Norge. Les mer om årets kartlegging på Miljødirektoratet sine nettsider.

 

Våtmarkssenteret er en av de største aktørene innen naturtypekartlegging i Norge, og skal i år kartlegge 375 kvadratkilometer noe som tilsvarer Mjøsa i størrelse. 

Les mer om NiN metodikken på Artsdatabanken sine nettsider