Mellom 40 og 50 personer møtte opp ved Bjørnen på Odnes, der de fikk utdelt en strekning å rydde og ryddepakker i form av hansker og søppelsekker. Vi ønsket å få ryddet så mye som mulig av strandlinja denne dagen, og hadde på forhånd delt opp Randsfjorden i soner, som vi igjen fordelte på de fremmøtte. Resultatet ble overveldende. Det ble ryddet fra reservatgrensen og nesten ned til Hov på begge sider av fjorden, til sammen en strekning på rundt 35 km, og det ble samlet inn nesten 40 kubikk med søppel og skrot! Deltagerne hadde fått med seg svært mye, og flere bar på mange tunge søppelsekker. Enda ligger det mange tunge gjenstander igjen langs fjorden, som ikke lot seg flytte. Disse ønsker Våtmarkssenteret å fjerne på et senere tidspunkt.

 

Det er tankevekkende å se hvor store mengder søppel som ble funnet i den tilsynelatende rene innsjøen vår. Søppelet som ble ryddet på lørdag er sannsynligvis en blanding av nytt avfall og gamle synder. Mange av strekningene blir sjeldent eller aldri ryddet, og avfall har samlet seg opp over tid. Flere rapporterte om søppel som var delvis sedimentert, og i ferd med å begraves helt. Det ble samlet mye forskjellig slag søppel denne dagen, men noen kategorier utmerket seg. Det ble blant annet funnet mange bildekk. Bildekk brukes gjerne på brygger, og kan slites under stor vannføring, noe som kan være en forklaring på det store antallet. Det ble også funnet mye isopor i ulike former og farger. Isopor har svært mange bruksområder, både privat og i bygg og industri. Isopor fraktes lett med vinden, flyter lett og fragmenteres lett til mikroplast. Dette er derfor svært viktig å få fjernet fra vassdraget. I tillegg ble det funnet flere fendere, jerrykanner, og husholdningsavfall av ulike slag. Våtmarkssenteret skal i løpet av de neste ukene kategorisere et utvalg av det innsamlede søppelet og se nærmere på hva som ble funnet i Randsfjorden. Dette for å få et innblikk i hvor søppelet i Randsfjorden kan stamme fra, slik at det kan iverksettes målrettede forebyggende tiltak, samt at det vil bidra til å øke den generelle kunnskapen om forsøpling i ferskvann. Kunnskapen om forsøpling og kilder i innlandet er per i dag mangelfull, derfor er det viktig å melde inn funnene til Hold Norge Rent sin database i Ryddeportalen. Hvis du også ønsker å bidra med dette kan du lese mer her: https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/

IMG 0098 kopi min