Miljødirektoratet legger opp til kartlegging av naturtyper i disse områdene. Naturtypekartleggingen vil foregå etter metoden «Natur i Norge (NiN)». Nærmere informasjon om metoden finnes på http://www.artsdatabanken.no/.


Arbeider foregår i felt for å finne naturtyper som er regnet som spesielt verdifulle eller truete i Norge. Data som innhentes vil blant annet bli brukt i arealforvaltningen hos kommunen og Fylkesmannen. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder.

 

NiN er kort sagt et system som kan brukes til å registrere alt man ser ute, fra klassiske naturkvaliteter som kalkkrevende blomster og planter eller store fossefall, til parkeringsplasser, hus eller avfallsdeponier. Slik får man en heldekkende kartlegging som forteller relativt detaljert hva man kan finne når man beveger seg utendørs. Selve verdien på objektene er det opp til bestiller å bestemme ut i fra hva man er interessert i å finne, slik som truede eller fremmede arter og/eller naturtyper.

 

Kartleggingen foregår på nettbrett, hvor man fortløpende tegner inn områdene man besøker i felt. Det har blitt mange flotte utedager på oss i DNV, og vi har fått gleden av å oppleve det flotte kulturlandskapet på Hadeland og Ringsaker. 

 

Utføring av oppdraget vil innebære ferdsel på utmark i henhold til ferdselsretten nedfelt i friluftsloven, og i enkelte tilfeller kan det også være nødvendig å gå på innmark for å nå arealer på åkerholmer, kantsoner o.l. Dette for at vi sakl få en fullstendig og god kartlegging fra området.

 

Kontakt oss gjerne ved spørsmål eller ønske om mer informasjon.