På oppdrag for statlige miljøvernmyndigheter, kommuner og private utfører DNV ulike restaureringstiltak. Våtmarkssenteret har kompetanse og utstyr til å gjennomføre alle ledd av restaureringen selv. Vi tar oss av prosjektering, kartlegging, forberedelse, graving/entreprenør arbeid, overvåking og etterarbeid.

 

Enkelte av våre tidligere og pågående prosjekter:
• Restaurering av flere grøftede myrer
• Restaurering av vegkant med dragehode med brenning
• Restaurering av igjengrodd slåttemark
• Restaurering av slåttemyr
• Utforme skjøtselsplaner for slåttemark og slåttemyr
• Steinlegge overkjøringspunkt for skogsmaskiner
• Restaurering habitat elvemusling
• Restaureringsforsøk dragehode
• Utredning for restaurering av meandrerende deler av Etna i Etnedal kommune
• Utredning for restaurering Hovtjern i Gran kommune
• Eget team for skjøtsel og restaurering av slåttemark og slåttemyr i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

 

 

Flomdempende effekt av myrrestaurering

Grøfting av myrer i skogsområdene på Østlandet var svært omfattende på 1950 og 1960-tallet. Dette har påvirket både skogsområdenes evne til «magasinere» vann fra nedbør og det biologiske mangfoldet på myrene. Tap av myrer påvirker også skogsområdenes evne til å lagre CO2.

 

Våtmarkssenteret har sammen med flere andre aktører sett et behov for å dokumentere den flomdempende effekten fra myrrestaurering, og startet i 2016 opp et forprosjekt. Her deltar Dokkadeltaet Våtmarkssenter, NINA, NIBIO, Vassdragsforbundet for Mjøsa, Randsfjorden vannområde, Fylkesmannen i Oppland. Sammen mottok nevnte aktører tilskudd til vassmiljøtiltak fra Miljødirektoratet, og gjennom prosjektet ønsker vi å videreutvikle moderne metoder for å finne grøftede myrarealer, planlegge myrhydrologiske undersøkelser på utvalgte forsøksområder, restaurere utvalgte områder og måle effekten av restaureringstiltakene. Våtmarssenteret benyttet LIDAR-data og topografiske kart til å kartlegge potensielle restaureringsobjekter. Av de 296 grøftede myrene som ble kartlagt som potensielle restaureringsobjekter i Nordre og Søndre Land, ble 62 besøkt i felt. Av disse ble syv myrer ansett som mest hensiktsmessig å restaurere med tanke på kostnadseffektivitet og måloppnåelse i forhold til redusert avrenning.

Arbeidet resulterte i at en myr på omlag 1 km2 ble endret hydrologisk, og over 650 meter grøftet myr ble restaurert høsten 2016. Videre søker Våtmarkssenteret nå å fortsette dette arbeidet, og planlegger i neste fase av prosjektet og foreta myrhydrologisk og økologisk overvåkning på flere myrer på Veståsen, før og etter restaurering for å dokumentere den flomdempende effekten fra myrrestaurering.

Effekten av myrrestaurering som flomdempingstiltak har hittil blitt lite undersøkt. Det er derfor interessant å undersøke denne effekten i områder der det er gjennomført omfattende grøfting og der flomrisikoen er økende, slik som åsområdene langs Randsfjorden.