Fuglene er en viktig miljøindikator og ringmerking har som hovedhensikt å fremskaffe vitenskapelige data om fuglene og miljøet de lever i. Gjennom ringmerkingen oppnås kunnskap som bidrar til en fornuftig bevarings- og forvaltningspolitikk for fuglene.

 

Ringmerking gir oss informasjon om blant annet trekkmønster, viktige rasteplasser og overvintringslokaliteter, spredning av ungfugler og bevegelser for fugler som ikke trekker. For å forstå bestandsendringer må det fremskaffes data via ringmerkingen som forteller noe om reproduksjon og levealder. Det er disse to parameterne som bestemmer om en bestand øker eller minker.

Fuglene står overfor et kontinuerlig press knyttet til arealendringer, miljøforurensinger og klimaendringer. Ringmerkingen bidrar til å være et verktøy som forteller noe om hvordan forskjellige fuglearter responderer på ulike påvirkningsfaktorer. Det gir grunnlag for å kunne kartlegge utfordringer og å gjøre tilrettelegginger for fugler i forbindelse med dette.

 

Våtmarkssenteret har etablert Ornitologisk Stasjon Odnes (OrSO) for å systematisere merkingen i deltaområdet til vitenskapelig og forvaltningsmessig hensikt. Vi utfører også ringmerking for å gi publikum mulighet til nærkontakt med fugler. For mange barn, og også voksne, er slik nærkontakt et magisk møte med arter som vi alle har et forhold til men bare opplever på avstand. Å komme i nærkontakt med naturen bidrar til en sterkere tilknytning og kunnskap bidrar til et sterkere ønske om å beskytte og ta vare på fuglelivet. På Våtmarkssenterets årlige åpne dag i mai kan du oppleve praktisk ringmerking.