Spredning av fremmede planter er et økende problem i Norge. Dette skyldes hovedsakelig økt innførsel fra utlandet, spredning av fremmede hagevekster og manglende bevissthet omkring spredningsproblematikken. Flere fremmede planter utgjør høy økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper. Det er derfor viktig med en større bevissthet omkring bruk og spredning av fremmede planter.

 

Kanadagullris er en 1,5 m høy flerårig urt som formerer seg med frø og har en sterk klonal vekst med krypende jordstengler. Arten kommer opprinnelig fra Nord Amerika og ble innført i Norge som prydplante. I dag er planten i «Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2018» vurdert til å ha Svært høy økologisk risiko utfra en kombinasjon mellom et stort invasjonspotensial og store negative økologiske effekter. Hovedutbredelsen til kanadagullris er i lavland/kystområder fra Østfold til Agder.

Arten er oftest registrert enten på ulike typer skrotemark (avfallsplasser, tomter og næringsarealer, fortau- og gatekanter, vei- og jernbaneskråninger, åkerkanter, overgang innmark/skog osv.), eller i eng- og gressmark. Kanadagullris er lyskrevende og trives ikke fullt så godt i skog. Der den opptrer fortrenger kanadagullris de fleste hjemlige arter og kan danne tette bestander hvis den sprer seg ukontrollert. Særlig er vei en viktig spredningskorridor, og frø av kanadagullris kan lett spres for eksempel med kjøretøy til nye vokseplasser. Flytting av jordmasser kan bidra til å spre frø og jordstengler. Det bør derfor utvises forsiktighet ved graving og flytting av masser der det er grunn til å tro at det har vokst kanadagullris.

 

 

I år fjernet DNV de fleste forvillete forekomster av kanadagullris rund Randsfjorden i kommunene Nordre Land og Søndre Land. Det ble prioritert forekomster lengst nord for å hindre videre spredning langs 33 mot Fagernes. Til sammen ble 89 forekomster luket. Alle plantene ble dratt opp med hånd slik at deler av rotsystemet ble fjernet.

 

Figur 1 Gjennom luking ble også en del av rotsystemet tatt opp (Foto: Lea Hoch 2019)

 

 

 

Figur 2 særlig langs vegen etablerer kanadagullris seg lett og utgjør en stor spredningsrisiko (Foto: Lea Hoch 2019)

 

Regelmessig slått eller luking over flere år kan svekke plantene slik at de ikke spirer på nytt. Bekjempelse i juli er mest effektivt for å hindre frøsetting og svekke plantene. Hensikteten med årets bekjempelse er å bidra til at kanadagullris ikke invaderer stadig nye områder. Ettårig bekjempelse er lite hensiktsmessig, det er stor sannsynlighet for at det er frø av kanadagullris i jorda og at rot fragmenter ble igjen. Derfor bør bekjempelsen følges opp i flere år fremover.