Rapporten tar for seg bekjempelse av den fremmede arten hagelupin (Lupinus polyphyllus) på åpen flomfastmark i Etnavassdraget sommeren 2018, på oppdrag fra Miljødirektoratet.Hagelupin står på fremmedartslista sammen med 132 andre arter som utgjør en risiko mot norsk natur, og arten er klassifisert til ”SE, svært høy risiko”. Arter med høy risiko kjennetegnes ofte ved stor spredningsevne, er krevende å bekjempe og utgjør en høy risiko for det norske landskapet.

 

Bekjempelsen av hagelupin fant sted på en lokalitet ved Dokka-Etna, på engene ned mot elva og på selve elveørene. På elveørene utkonkurrerer hagelupin den stedegendene vegetasjonen og blant annet den rødlistede arten doggpil (Salix daphnoides Vill).

 

Hagelupin ble i første omgang tatt opp med rot, men dette viste seg å være for omfattende i forhold til antall planter. Metoden ble da å fjerne blomstene på planten for å forhindre frøsetting og frøspredning. Skjøtselen ble utført to ganger i løpet av vekstsesongen (7.-8. juni og 10. juli).

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport