I forbindelse med kartlegging av den trua løpebillen elvesandjeger på sandbankene i Etnavassdraget i 2016 og 2017 observerte Våtmarkssenteret et stort artsmangfold, og spesielt mye aktivitet av insekter på sandbankene i Etnavassdraget. I områdene der elva er stilleflytende, legges det igjen store mengder erosjonsutsatte løsmasser. Sand- og siltbanker langs stilleflytende elver i intakte elvesystemer utgjør et hotspothabitat med høy artsdiversitet, og faunaen er betegnet som sterkt truet både i Norge og i resten av Europa.

 

Våtmarkssenteret har i løpet av sommeren 2018 samlet inn insekter med sommerfuglhåv og slaghåv i og rundt vegetasjonen på sandbankene i elva Etna i Nordre Land. I tillegg ble det satt ut fallfeller og to forskjellige vindusfeller for å fange både flyvende og løpende insekter.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport