Rapporten sammenfatter Dokkadeltaet Våtmarkssenter sitt arbeid med fremmedarten hagelupin. Hagelupin står på fremmedartslista sammen med 132 andre arter som utgjør en risiko mot norsk natur, og arten er klassifisert til ”SE, svært høy risiko”. Skjøtselsforsøket ble gjennomført på tre lokaliteter: Odnesberga, Våten og Kolterudsvegen. 4 ruter på 5x5 meter ble gjerdet inn, og hver rute fikk hver sin behandling: tildekking med fiberduk/lystett presenning, slått, luking og kontroll. Rutene ble behandlet to ganger i løpet av vekstsesongen.

 

Foreløpige resultater viser variasjon fra de ulike lokalitetene, men det kan se ut somlystett presenning og luking kan være effektive metoder mot hagelupin på mindre områdernært knyttet til viktig natur og verneområder. Slått derimot så ut til å øke vekst av hagelupin, men det trengs mer undersøkelser for å stadfeste at dette ikke er egnet bekjempelsesmetode. Resultatene fra 2018 bør ses noe skjønnsmessig, siden det uvanlig varme været førte til ekstrem tørke og begrenset vekst av vegetasjon, noe som kan gi et feilaktig bilde av skjøtselsmetodene dette året.

 

Hagelupinen er flerårig og danner langvarig frøbank. Det forventes tydeligere resultater av det så langt treårige skjøtselsforsøket i løpet av kommende år, forutsatt at forsøket videreføres.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport