Det ble registrert anslagsvis 150 nye individer av sibirbjørnekjeks, og det ble drevet bekjempelse av sibirbjørnekjeks på sju lokaliteter. Sibirbjørnekjeksen ser ut å ha økende utbredelse langs veikanter og er en mulig trussel for blant annet slåttemarksarter som har veikant som viktig alternativt habitat. Vi anbefaler at utbredelsen av sibirbjørnekjeks i særlig artsrike habitater, der den ikke har vært å finne tidligere, overvåkes og at bekjempelse utføres ved behov.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport