Fragmenter av røtter fra disse slirekneartene kan spres via vann og slå rot på nye steder. Hovedfokus for årets kartlegging var derfor vann og vassdrag i Oppland, i tillegg til strandlinjer langs Randsfjorden og Mjøsa. Alle forekomster er lagt inn i artsobservasjoner.

 

I Nordre Land kommune ble det generelt gjort få observasjoner av slirekneartene i 2017. I Østre og Vestre Toten kommuner ble det registrert flere lokaliteter som potensielt utgjør en stor spredningsfare, og det anbefales at disse følges opp og bekjempes i 2018.

 

Del I av denne rapporten beskriver kort fakta om slirekneartene og metoder for bekjempelse. Del II gir en oversikt over arbeidet utført i 2017 og aktuelle tiltak på utvalgte forekomster.

 

Les rapporten her: Åpne PDF