Rynkerose utgjør en trussel for konkurransesvake og truede arter, spesielt i strandenger, og sandedynemark. Vanntransport av nyper er trolig den viktigste naturlige spredningsveien for rynkerose. Hovedfokus for kartleggingen er derfor lagt til vann og vassdrag i nærheten av naturreservater i Oppland, i tillegg til strender langs Randsfjorden og Mjøsa. Alle forekomster er lagt inn i artsobservasjoner.

 

Del I av denne rapporten beskriver kort fakta om rynkerose og metoder for bekjempelse. Del II gir en oversikt over arbeidet utført i 2017 og aktuelle tiltak på utvalgte forekomster.

 

Les rapporten her: Åpne PDF