Basert på en kartlegging utført i 2016 ble det valgt ut tre lokaliteter med dragehode (Dracocephalum ruyschiana) med spesielt behov for skjøtsel. Dragehode er kategorisert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter 2015, og regnes som prioritert art jamfør naturmangfoldloven av 2009. Utvalget ble gjort ut i fra hvor presserende behovet er på en lokalitet, potensial for bedring for dragehode på en lokalitet eller tilgjengelighet og opplevelsesverdi. Denne rapporten oppsummerer årets arbeid på disse lokalitetene.

 

Les rapporten her: Åpne PDF