Skjøtselsforsøket ble gjennomført på tre lokaliteter: Odnesberga, Våten og Kolterudsvegen. 4 ruter på 5x5 meter ble gjerdet inn, og hver rute fikk hver sin behandling: tildekking med fiberduk/lystett presenning, slått, luking og kontroll. Rutene ble behandlet to ganger i løpet av vekstsesongen. Foreløpige resultater viser stor variasjon fra de ulike lokalitetene, men det kan se ut som om lystett presenning og luking kan være effektive metoder mot hagelupin på mindre områder i nærheten av viktig natur og verneområder. Slått er muligens ikke en egnet metode for bekjempelse av hagelupin, da årets resultater fra slåttregimet så ut til å stimulere til vekst av hagelupin, men det trengs mer undersøkelser for å stadfeste dette.

 

Hagelupinen er flerårig og danner langvarig frøbank. Det forventes tydeligere resultater av det så langt toårige skjøtselsforsøket i løpet av kommende år, forutsatt at forsøket videreføres.

 

Les rapporten her: Åpne PDF