Kartleggingen ble gjennomført på solrike og varme dager i juli og august, da elvesandjegeren er mest aktiv. Av praktiske årsaker ble kartleggingen gjennomført i kano på strekningen Tomlevoll-Dokka. Alle potensielle lokaliteter ble grundig undersøkt, og det ble lett etter både larver, larvehull og voksne individ. I Etnavassdraget er flere stilleflytende parti med større sand- og siltbanker som trolig er egnet habitat for arten. Til tross for dette ble det ikke gjort funn av elvesandjeger i Etnavassdraget.

 

Det ble ikke observert elvesandjeger, men Våtmarkssenteret vil understreke betydningen av å bevare Etnavassdraget. Etna består av både viktige og svært viktige naturtyper. I tillegg er fauna på sand- og siltbanker langs stilleflytende elver betegnet som sterkt truet både i Norge og i resten av Europa. For å bevare elvesystemet så intakt som mulig, oppfordres det til å unngå inngrep som endrer elvas naturlige dynamikk.

 

Les rapporten her: Åpne PDF