Horndykker Podiceps auritus er i Norsk rødliste for arter 2015 listet som "sårbar" (VU). Horndykkeren har sine viktigste hekkeområder i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Hedmark og Oppland har også bestander av nasjonal betydning.
Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet i 2009 en handlingsplan for horndykker. Det ble foreslått at bestandsutviklingen følges årlig i fem overvåkingsområder: Porsanger, Finnmark, Balsfjord/Storfjord, Troms, Bø/Vestvågøy, Nordland, Levanger/Stjørdal/Verdal, Nord-Trøndelag, Vardal/Snertingdalen/Biri, Oppland. Dokkadeltaet Våtmarkssenter har fått oppdraget med registreringen i overvåkingsområdet i Oppland i 2017.

 

Det ble i undersøkelsesområdet i 2017 registrert 11 par pluss to enkeltindivider, totalt 24 adulte horndykkere. Sju til åtte par fikk fram unger. Årets resultatet det høyeste siden 2007.
Horndykkeren er kjent for å variere i antall lokalt. Dette gjør det vanskelig å konkludere med bestandsnedgang eller -oppgang, derimot tyder tallene på at det er en rimelig stabil bestand. Utsetting og spredning av fisk/konkurranse fra fisk, predasjon fra mink, kråke og rovfugler er antagelig de viktigste trusselfaktorene.

 

Les mer i årets rapport her: Åpne rapport