Dokkadeltaet Våtmarkssenter er svært fornøyd over en vellykket sesong på Gardsetra sommer 2020. På setra har vi hatt kyr, geit og høns og har tilbud mange ulike aktiviteter til små og store gjennom sommerferien. Etter skolestart deltok også elever fra Torpa ungdomsskole på undervisningsopplegg om seterkultur og plante- og dyreliv rundt setra. 


Kyr og geit ble melket for hånd og melka ble brukt til å lage melkeprodukter på tradisjonelt vis. Vi separerte melk med gammel sveiveseparator, laget smør med sveivekinne, ystet på vedkomfyr og lot pultosten modne på tradisjonelt vis på lager i størhuset. 
Nå er også størhuset og fjøset restaurert, veien utbedret og ystebua på plass på setertunet.  

 

                        

I tillegg til tradisjonell seterdrift, undervisningsopplegg, åpne dager og aktiviteter hadde vi også fokus på naturverdiene rundt Gardsetra. Vi fristilte store deler av setervollen for å fremme vekstvilkår for planteliv. Blant annet finnes den rødlistede arten skjeggklokke (NT) og tidligere vokste en stor forekomst av bekkesøte (NT) på setervollen. Beiting vil også være positiv for artenes leveområde. 

 

Det ble gjennomført mange ulike arrangementer som det var gratis å delta på, som for eksempel naturfarging av garn, minkurs i spiselige ville vekster og ringmerking av fugl. 

 

       


Vi gleder oss til neste sommer der vi skal ha enda flere aktiviteter på Gardsetra og vi håper å kunne servere mat med råvarer laget på setra! 

 

        


Prosjektet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi takker for støtte til undervisning og utstyr til Gardsetra i 2020!