I 2017 ble det gjennomført naturtypekartlegging i Ringsaker, hvor det ble gjort funn av to gamle slåttemarker med betydelig mengde dragehode (Dracocephalum ruysciana) som var i ferd med å gro helt igjen ved gården By i Ringsaker. Disse lokalitetene var svært dårlig skjøttet på kartleggingstidspunktet og det var behov for skjøtsel snarest for å ivareta de viktige dragehodelokalitetene.

 

På bakgrunn av denne kartleggingen ble det startet opp skjøtsel på to spesielt viktige lokaliteter som vi hadde som mål å ivareta. Dragehode er kategorisert som sårbar (VU) i den Norsk rødliste for arter 2015 og regnes som prioritert art, jamfør naturmangfoldloven. Skjøtsel og overvåkning ble gjennomført for første gang sommeren 2018. Det er nærliggende å tro at antall individ av dragehode, samt andre kalkkrevende arter vil øke eller holde seg på et stabilt nivå etter årets skjøtsel.

 

Denne rapporten gir en oversikt over tiltakene som har blitt utført i løpet av 2018.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport