Fiskemåke Larus canus er på Norsk rødliste 2015 satt til «nær truet» (NT). Dette fordi det er en betydelig bestandsnedgang (20 %), særlig i kystbestanden i Sør Norge. Det er antas at fiskemåka er blitt mere tallrik på fjellet på slutten av 1900-tallet, selv om det finnes nedtegnelser om observasjoner i fjellet allerede fra slutten av 1700-tallet.


Fiskemåka ligner på sin større slektning gråmåka. Begge har blågrå rygg og vingeoversider. Nebbet til fiskemåka er gulgrønt og spinklere en gråmåkenebbet, og fiskemåkene mangler den røde flekken på undernebbet. Hodet til fiskemåka er rundere og gir et snillere inntrykk enn gråmåkas. Beinfargen er også forskjellig, mens fiskemåka har gulgrønne bein, har gråmåka lysegrå med rosa skjær.


Fiskemåka er den vanligste «bymåka» i Sør- og Midt-Norge. Arten har tilpasset seg ulike habitattyper som marine kystområder, ferskvannshabitater i lavlandet og i fjellet, samt på hustak i byer og tettsteder, ofte langt fra vann. De fleste norske fiskemåker overvintrer rundt Nordsjøen, men mange kan også overvintre i Norge, særlig på Vestlandet.


Fiskemåkene ankommer normalt hekkeplassene i mars-april. Vanligvis hekker den i kolonier på holmer i skjærgården, men den kan også hekke parvis. Reiret bygges av strå og mose og legges vanligvis på bakken. Fiskemåkene kan i tillegg hekke i gamle kråke- og skjærereir, og på hustak.


Fiskemåkene legger 3 (2-4) egg i mai(-juni), som ruges av både hannen og hunnen i 24-30 dager. Måkene er «reirflyktere», dvs. de forlater reiret like etter klekking. Fiskemåkeungene er flyvedyktige når de er 28-33 dager gamle. De fuglene som ikke overvintrer drar fra hekkeplassene i august-september.


Fiskemåka regnes som altetende. Den beiter for det meste på smådyr som den finner i fjæra og inne på land, den er vanlig på åker og eng der den finner insekter, snegler og meitemark. I byene konkurrerer den med byduene og kråkene om avfall og mat. Fiskemåkene kan bli gamle, eldste norskmerkede fugl ble 22 år og 4 mnd. Sørligste gjenfunn er fra Spania.