I Norge hekker spurveugle, perleugle, kattugle, hornugle, jordugle, haukugle, slagugle, lappugle, snøugle og hubro. Jordugla er en dagaktiv ugle. Den er knyttet til åpne landskaper, særlig myrområder i bjørke- og vierregionen. Den jakter ved å fly i forholdsvis lav høyde over terrenget og med jevne mellomrom stoppe opp og henge i lufta, eller den kan holde utkikk fra lave trær, busker og store steiner.


Jordugla har lange og smale vinger. Drakten er lyst gulbrun og beigehvit, og kraftig streket. Den har gule øyne. I dårlig lys kan den virke svært lys og det er derfor ikke uvanlig at den forveksles med snøugle. Eldste norske ringmerkede fugl 8 år og 9 mnd.


Jordugla er en nomadisk art med store svingninger i bestanden. Den norske bestanden ligger sannsynligvis i intervallet 1 000-5 000 par. Som for flere av ugleartene svinger jorduglebestanden innenfor et område i takt med svingningene i smågnagerbestanden.


Jordugla er i Norge en trekkfugl. Den ankommer i mars-mai og reiser i august-oktober. Trekkretningen er sørvestlig og gjenfunn av merkede ugler er gjort i Storbritannia og langs den sørlige del av Den engelske kanalen i Nederland, Belgia og Frankrike. Enkelte kan også overvintre langs kysten av Sør-Norge.


Jorduglene legger 4-7 (2-14) egg i mai (april-juni). De hekker bare i smågnagerår, og kullstørrelsen varierer med tilgangen på føde. Hunnen ruger i ca. 26 dager og ungenes reirtid er 15-16 dager eller mer. Ungene blir flyvedyktige når de er ca. 30 dager gamle. Jordugla er en bakkehekker, reiret er en fordypning og legges på en tue eller ved en busk.


De viktigste byttedyrene for jorduglene er markmus og fjellmarkmus, og lemen for ugler som hekker i fjellet i gode lemenår.


Det er fascinerende å stå ute i den lyse norske sommernatta og oppleve jorduglas fluktspill. I stor høyde synger den serier med dempete, raske hoinger, og slår vingene sammen under kroppen.