Man kan komme seg til Våtmarkssenteret på Odnes med buss. Se link for rutetider fra Dokka og HovGjøvik og Dokka.

 

Vår postadresse er: Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Gamlevegen 84, 2879 Odnes. 

 

Ta kontakt med oss ved å ringe 61 10 00 20, sende epost til post@dokkadeltaet.no eller ta direkte kontakt med en av våre ansatte. Se direktenummer nedenfor. 

 

Ansatte

 

Magnus Nygård – Daglig leder

 MAgnus.jpg

Magnus er dagelig leder i selskapet. Han har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har erfaring, nødvendige kurs og prosjektledererfaring med NiN-kartlegging. Har ledet større prosjekt- og kartleggingsarbeider og har god kunnskap om Naturbase og Artsdatabankenes verktøy. I selskapet arbeider han også med naturrestaurering, kartlegging, overvåking, skjøtsel og naturveiledning. Mobil: 468 06 423 magnus@dokkadeltaet.no

 

Tonje Berland – Rådgiver

 Tonjeweg.jpg

Ansatt som rådgiver for skjøtsel og naturrestaurering. Utdannet utmarksforvalter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Opptatt av, samt jobber med å ta vare på truede naturtyper og arter. Har en spesiell plass i hjertet for fugler og botanikk. Innehar A og B-lisens for ringmerking av fugler samt sertifikat for el-fiske. Utfører kartleggingsarbeid og artsregistreringer. Ansvar blant annet for rådgivning rundt tilskuddsordninger og skjøtsel, samt gjennomfører naturveiledning for skoler og allmennheten. Tonje har også erfaring og nødvendige kurs for NIN 2.0 kartlegging. Mobil: 908 13 026 tonje@dokkadeltaet.no 

 

Geir Høitomt – Seniorrådgiver

 GEirH3.jpg

Tilknyttet Dokkadeltaet Våtmarkssenter siden oppstarten av selskapet. Kompetanse innenfor mange naturfaglige felt og stor erfaring med naturforvaltning i praksis. Har blant annet gjennomført kartleggingsarbeid og artsregistrering for både kommunale og private aktører i en årrekke.Geir har også erfaring og nødvendige kurs for NIN 2.0 kartlegging. Opptatt av å øke fokuset på våtmarks- og myrrestaurering lokalt og regionalt. geir@kistefos-skog.no


Trond Øigarden – Seniorrådgiver

 

Trond Øigarden er ansatt som seniorrådgiver. Hovedarbeidsoppgaven er levering av ornitologiske tjenester til Avinor. Han er ellers knyttet til kartlegging, overvåking og diverse prosjektarbeid. Han er utdannet biolog fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hovedfaget er innen adferdsøkologi med fossekallen som studieart. Trond har arbeidet på DNA-laboratorium og som selvstendig biolog. Fugler er både arbeid og hobby. Han har verv i Norsk Ornitologisk Forening, og innehar A-lisens for ringmerking av fugler. Trond har skrevet bokene: «Fossekallen – Norges nasjonalfugl» og «Linn Therese og fossekallen». Mobil: 950 77 558. trond@dokkadeltaet.no

 

Stine Wiger Elvigen - Rådgiver

Stine er ansatt som rådgiver. Hun har en mastergrad i Naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med fordypning innen blant annet botanikk. I tillegg har hun tatt kurs i kartlegging etter NiN 2.0. Hennes hovedoppgaver vil være knyttet til kartlegging, overvåkning, skjøtsels- og restaureringsprosjekter samt diverse prosjektarbeid. Mobil: 907 04 275 stine@dokkadeltaet.no 

 

Kristine Heistad – Rådgiver


Kristine er ansatt som rådgiver. Hun er utdannet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), hvor hun tok en mastergrad innen vannforvaltning. Hun har erfaring fra feltarbeid i forbindelse med prosjekt ved Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet og har undervisningserfaring fra HSN. Hennes hovedoppgaver er skjøtsel- og restaureringsprosjekter, kartlegging, bekjempelse av fremmede arter, overvåking og diverse prosjektarbeid. Mobil: 977 84 639  kristine@dokkadeltaet.no

 

Jan Erik Noreng - Rådgiver 

2700-ConvertImage.jpg

Jan Erik er ansatt som rådgiver innen skjøtsel og naturrestaurering. Han er utdannet skogtekniker med lang fartstid innen skogforvaltning. Driver også gårdsbruk med skog, sau og «Inn på tunet» virksomhet. Liker å gjenskape natur, både med hjelp av 2 og 4 beinte samt hjul og belter. Mobil: 90225944 jan-erik@dokkadeltaet.no

 

Espen Sommer Værland - Rådgiver

Espen er ansatt som rådgiver. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til kartlegging, formidling og annet prosjektarbeid. Han har en mastergrad fra Naturhistorisk Museum, UiO, omhandlende kartlegging av kulturlandskap etter NiN 2.0 og Håndbok 13. Han er en ivrig botaniker med mye erfaring fra kurs, arbeid og fritidsaktiviteter. Espen er aktivt i Norsk Botanisk Forening, spesielt som turleder gjennom Ung Botaniker prosjektet, og har ellers mye undervisningserfaring fra studietiden ved UiO. 

Mobil: 41469719 espen@dokkadeltaet.no
 

Øystein Settem Wold - Rådgiver

meg ConvertImage

Øystein er ansatt som rådgiver. Han har en bachelorgrad i biologi fra NMBU og matematikk fra NTNU. Selvlært på karplanter, og meget botanisk interessert fra tenårene. Tatt en rekke fag som er innføringer i systematikk/nøkling av karplanter, lav, moser samt artskunnskaper om disse. I tillegg har han tatt kurs i kartlegging etter NiN 2.0. Hans hovedoppgaver vil være knyttet til kartlegging etter NiN samt diverse prosjektarbeid. Mobil: 980 90 349 wold@dokkadeltaet.no

 

Snorre Sundsbø - Rådgiver

DOKKADELTAET-kopi-ConvertImage.jpg

Snorre er ansatt som rådgiver. Han har mastergrad i økologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og skrev masteroppgave om hvordan varmere klima vil påvirke artssammensetningen av moser på fjellet. På NMBU har han ved siden av studiene undervist i tre fag der botanisk artskunnskap er sentralt: Moser og lav - floristikk og økologi BOT210, Plantediversitet BOT100 og Skogforvaltning SKOG100. Interessen for artskunnskap gjenspeiles også i fagene han har valgt å ta selv, og fritidssyslene han har. Mobil: 480 12 287 snorre@dokkadeltaet.no

 

Marte Olsen - Rådgiver

 marteolsen-ConvertImage.jpg

Marte er ansatt som rådgiver og jobber hovedsakelig med NIN-kartlegging. Hun har tre sesongers erfaring med naturkartlegging og har jobbet med kartlegging etter NIN, DN-13 og frivillig skogvern. Fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har hun en mastergrad i økologi med fokus på store rovdyrs påvirkning på vegetasjonen i boreal skog. Gjennom organisert og frivillig kartlegging har Marte opparbeidet seg god artskunnskap på gruppene moser, lav og sopper. Utenom artskartlegging har Marte stor interesse for kulturlandskap, spesielt setring og vil bidra på prosjekter tilknyttet temaet. Mobil: 462 87 209 olsen@dokkadeltaet.no

 

Andrea Rishatt - Prosjektmedarbeider rådgiver

Andrea

Andrea er ansatt som prosjektmedarbeider rådgiver. Hun har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med fordypning innen vannforurensning. Hun har blant annet tatt fag i økotoksikologi og miljøgifter, skogøkologi og bevaringsøkologi. Andrea har erfaring fra feltarbeid i forbindelse med hennes masteroppgave og flere kartleggingskurs, og er ellers veldig interessert i miljø og naturforvaltning. Hennes hovedoppgaver er knyttet til arbeid med forsøpling og diverse prosjektarbeid. Mobil: 974 35 490 andrea@dokkadeltaet.no

 

Lea Hoch - rådgiver 

 profilbildet dokka

Lea jobber hovedsakelig med skjøtsel, fremmede arter og naturrestaurering. Hun er også «sjefbudeie» på besøks setra Gardseter og har mye erfaring med stell av alle dyreslag. Lea har en bachelorgrad i landskapsøkologi og en mastergrad i natur- og miljøvern fra Universitetet i Sørøst Norge. Masteroppgaven skrev hun om vedboende sopp i kultur- og naturskog. Mobil: 90295619  lea@dokkadeltaet.no  

 

Elida Sandneseng - naturveileder 

IMG 20190807 090321 ConvertImage

Elida er ansatt som naturveileder. Hun har mastergrad i marin økologi fra Universitet i Tromsø og PPU fra Høgskolen i Stord. Hun har mange års erfaring som lektor i realfag ved videregående skoler. Formidling, miljøvern og bevaring av biologisk mangfold er hun opptatt av.

Mobil: 976 850 35 elida@dokkadeltaet.no

 

Thorstein Holtskog - Rådgiver 

 thorstein

Thorstein er ansatt som rådgiver. Hovedarbeidsoppgaven er levering av ornitologiske tjenester til Avinor. Han er ellers knyttet til kartlegging, overvåking og diverse prosjektarbeid. Han har master i naturforvaltning fra Universitetet i Sørøst-Norge med fordypning innen viltforvaltning. I tillegg har han tatt kurs i kartlegging etter NiN 2.0. Fugler er både arbeid og hobby, og han har A-lisens for ringmerking. Thorstein@dokkadeltaet.no Mobil: 91900545

 

Anne Gri Stenbråten Henriksen – Rådgiver

anneG

Anne Gri er ansatt som rådgiver innen ornitologi med fokus på konsekvensutredninger knyttet til påvirkningsfaktorer på fugl. Hun er utdannet ved Nord Universitet Steinkjer innen Natur- og kulturminneoppsyn og ved Nord Universitet Levanger, Fuglekjennskapsstudiet. Hun innehar Miljødirektoratets sertifisering A-lisens som ringmerker og utfører TOV-E taksering av fugler. Anne Gri har styreverv i Norsk Ornitologisk Forening og har utviklet et naturveiledningsprosjekt om fugler som hun gjennomfører for skoler og for allmennheten.

anne-gri@dokkadeltaet.no tlf:9066 6516

 

Trond Magne Storstad - Rådgiver

 Trond Magne er ansatt som rådgiver. Han har utdanning innen biologi og miljøkjemi fra NTNU, med cand.scient.-grad i forurensningsstudier (tungmetaller i sopp). Allsidig artskompetanse, aller best innen botanikk (karplanter, moser, sopp). Erfaring med naturforvaltning fra miljøvernavdelinga til Fylkesmannen i Rogaland. Har jobbet som botaniker/kjemiker for Arkeologisk museum i Stavanger, UiS. Har også drevet med felt- og labundervisning (botanikk, zoologi og kjemi) på NTNU, og med naturtypekartlegging for kommuner. Aktiv i Norsk botanisk forening, Moseklubben, Sopp- og nyttevekstforeningen. Sertifisert soppkontrollør. trond-magne@dokkadeltaet.no Mobil: 919 00 247

 

Konstanse Skøyen - Rådgiver 

konstanse

 Konstanse er ansatt som rådgiver og vil i hovedsak jobbe som naturkartlegger. Hun er masterstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har en bachelor i økologi og naturforvaltning fra samme universitet. Masteroppgaven omhandler evnen lav har til å reflekterer sollys og hvordan dette kan påvirke klimaet sammen med vegetasjonsforandringer i fjellet. Fra tidligere har hun tre kartleggingssesonger av naturtyper, og registrering av fjellbeiter for sau. Gjennom feltarbeid fra flere deler av landet og kurs fra studiene med fokus på alpin vegetasjon har hun størst botanisk kompetanse innen karplanter. Konstanse@dokkadeltaet.no Mobil: 995 46 384

 

Lise Enger - Rådgiver 

Lise er ansatt som rådgiver og vil jobbe i vårt team med avfall på avveie og forsøke å få på plass en langsiktig håndtering av avfall i samarbeid med Horisont og kommuner i Gjøvikregion. Hun har en bachelor i samfunnsernæring fra HIOA/Oslo Met, og er spesielt interessert i økologisk, regenerativ og bærekraftig matproduksjon. Har erfaring fra prosjektarbeid hos Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Er ellers svært opptatt av hvordan vi bør ta informerte og bevisste valg for å ivareta egen helse, natur, dyr og økosystemer. Lise@dokkadeltaet.no Mobil: 95117660

 

Espen Selvik - seniorrådgiver 

har utdanning fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Erfaring fra offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner og skribent i Bergens Tidende og Dagbladet. Utarbeidet kulturplan for Hordaland fylkeskommune. Skrevet rapporter for Kommunaldepartementet og Kulturdepartementet, samt vært involvert i mange internasjonale prosjekter både i EU-regi og annet. Laget essays, noveller og musikk i flere sjangre. Gikk på Naturfaglinjen på Fana gymnas og har alltid vært interessert i natur, biologi og bærekraft.

 selvik@dokkadeltaet.no Mobil: 91909624

 

Ta gjerne kontakt med oss!