Temaer:

1. Evolusjon hos fisk i Randsfjorden eller evolusjon hos fugler

2. Fotosyntese og celleånding (inkludert øvelser)

3. Naturforskere - økologisk undersøkelse av ferskvann

4. Plastforurensning i Dokkadelatet Naturreservat

5. Skjøtsel av slåttemyr


Aktuelle kompetansemål som dekkes av de ulike temaene ovenfor:
• kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien, og forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
• beskrive oppbygningen av dyre-og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
• undersøke og registrere biotikse og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
• observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for fremtidige generasjoner

Ta kontakt med Elida for å booke besøk eller for spørsmål om oppleggene:
elida@dokkadelatet.no
976 850 35