Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) har siden 2018 organisert og gjennomført ryddeaksjoner rundt Randsfjorden og Mjøsa. Arbeidet er finansiert av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond, og har hittil i stor grad vært konsentrert rundt kartlegging og opprydding av forsøplede områder i tilknytning til vann, sortering av avfall og holdningsskapende arbeid. Les mer om dette arbeidet her

 

I 2020 fikk DNV bevilget midler fra Handelens Miljøfond til å opprette en ny stilling innen forsøpling. Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. De er også Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Fondet støtter tiltak knyttet til plast, med visjonen om å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet, og bevilget midler til prosjektet hos DNV som et ledd i å støtte tiltak og arbeid rettet mot både marin- og landbasert plastforsøpling. 

 

I oktober 2020 ble Lise Enger ansatt hos DNV i prosjektstillingen som koordinator for avfall på avveie i Gjøvikregionen. Med den nyopprettede stillingen er det blant annet ønskelig at det skal bli et tettere samarbeid med både kommuner i Gjøvikregionen og det lokale renovasjonsselskapet Horisont Miljøpark IKS. For å sikre en fremtidig og stabil ordning for håndtering av avfall på avveie i regionen søker koordinatoren via samarbeid å fremme langsiktige løsninger, spesielt knyttet til kartlegging og opprydding av herreløst avfall. En av utfordringene med dagens ryddeaksjoner er at det meste av plastavfallet som ryddes blir sortert som restavfall. Ett av målene for koordinatoren blir derfor å se på mulighetene for å øke gjenvinningsgraden og ressursutnyttelsen av plast, samt gjenvinning av annet anfall.  

 

I Innlandet er såkalte villfyllinger en utfordring, det vil si avfall som er dumpet ulovlig i naturen utenfor det ordinære avfallssystemet, både i tilknytning til- og utenfor vann. Dette utgjør en miljøtrussel for mennesker, dyr og natur, og det er viktig å forhindre slik forsøpling. I tillegg til å rette søkelyset mot plastavfall ønsker prosjektet derfor gjerne å se på mulighetene for å øke fokuset mot mer generell kildesortering, avfallsreduksjon og gjenbruk. Dette vil være et ledd i det holdningsskapende arbeidet for å fremme en mer miljøvennlig atferd. En ressursdreining der det legges bedre til rette for innbyggerne for å både velger mer miljøvennlige alternativer til plast, samt muligheter for gjenbruk og ombruk, ønskes løftet frem og prioritert. Både forskning og erfaring tilsier at en kombinasjon av opprydding og forebygging er en suksessformel uansett hvor forsøplingen befinner seg.  

 

Opprydding av villfyllinger i Hunndalen, Gjøvik kommune. Her har plast og annet avfall blitt dumpet gjennom flere tiår. Foto: Lise Enger
 

Hittil er det avholdt oppstartsmøter med alle interessenter. Samarbeidet med kommunene og Horisont tror koordinatoren er en spennende arena for å kunne finne nye løsninger, øke miljøfokuset i regionen samt å dra nytte av kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer.  
 
Prosjektet er finansiert med midler fra Handelens Miljøfond.