Tårnfalken Falco tinnunculus har en kroppslengde på 31-37 cm og et vingespenn på 68-78 cm, dvs. den er på omtrent samme størrelse som en nøtteskrike eller kaie. Hunnen er hos tårnfalken som hos de fleste andre rovfugler større enn hannen. Hannen har blågrå overgump og stjertoverside og grått hode, mens hunnen har brune tverrbånd på overgump og stjertoverside, og hodet er brunt og streket.


Minst 12 rovfuglarter er observert i Dokkadeltaet naturreservat. Den vanligste er fiskeørn. Tårnfalken observeres årlig i reservatet, hovedsakelig om våren og dette er nok trekkende fugler. Bestandsestimatet for tårnfalk er på 3 000-10 000 hekkende par, det er usikkert om dette tallet synker eller vokser. Tårnfalkene opptrer anonymt på hekkeplassen og kan derfor være vanskelig å oppdage.


Tårnfalken hekker i hele Norge, med hovedtyngde i Sør-Norge. I Oppland hekker den over hele fylket, men er sparsom i de høyeste fjellpartiene og i lavereliggende tette skogspartier. Den jakter helst i forholdsvis åpent terreng. Tårnfalken bygger ikke reir. Den legger reirplassen sin i bergvegger, på vegetasjonsrike hyller eller i sprekker. Gamle kråkereir, hule trær og store fuglekasser brukes også, og noen ganger kan den hekke på bygninger.


Tårnfalken legger vanligvis 5 (3-6) egg i mai-juni som ruges av hunnen i 28-31 dager. Ungene er i reiret i 27-33 dager. Hannen jakter, mens hunnen passer på ungene og fordeler maten. Når ungene blir større jakter begge foreldrene. Hovedføden til tårnfalken er smågnagere og spissmus, derfor varierer antall hekkende par med svingningene i smågnagerbestanden. Men variasjonen er ikke like stor som f.eks. hos perleugle. Dette er fordi tårnfalkene har større variasjon i matseddelen, de spiser f. eks insekter og firfirsler.


Tårnfalkene forlater Norge i september-oktober, de fleste trekker sørover i Europa, noen krysser Nordsjøen til Storbritannia, men det ser ut til at landene omkring Frankrike er et hovedområde for overvintring. Sydligste gjenfunn er gjort i Algerie og aldersrekord for ringmerket tårnfalk i Norge er 9 år og 8 mnd.